”نگاه به شرق” رژیم برای نبرد با امپریالیسم نیست!

مقاله ۱۰/۱۴۰۰۹ خرداد ۱۴۰۰، ۳۰ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار یکی از پیامدهای ناگوار پیاده سازی پرخاشگرانه سیاست نئولیبرالیستی در جهان، آغاز یک دوره برده داری نوین کشورها در سده ما است. دالان های تودرتوی بسیاری کنسرن ها، شرکت های نیرومند انحصاری، بانک ها و نهادهای مالی را به هم پیوند …