رابطه ی دوگانه ی محمد رضا شالگونی با «بحث سیاسی»!
شخصیت «سیاسی» یک توده‌ای ستیز!

مقاله ۲۴/۹۹۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۹ جولای ۲۰۲۰ نظریه پرداز چپ، رفیق محمد رضا شالگونی که یکی از فعالین سازمان راه کارگر نیز است، در نوشتاری که ۱۹ تیر ۱۳۹۹ انتشار داده است و در ارتباط قرار دارد با انتشار کتابی با عنوان «خاطرات تقی کی منش»، می‌نویسد که «قصد بحث …