مهمان عالیقدر و وحشت زا

مقاله شماره: ۵۰ (۰۷/۰۹-۲۰۰۸) (۱۶ شهریور ۱٣۹۷ )
در برنامه ی شش سال پیش برداشتی وجود دارد که برپایی سوسیالیسم را در ایران، روندی گام به گام ارزیابی می‌کند. برای برپایی سوسیالیسم مرحله‌ هایی تعیین می‌شود که تنها با برداشتی خاص از ماتریالیسم ممکن است که رابطه ی با برداشت مارکس- انگلس و دیگر بانیان سوسیالیسم علمی ندارد. از این طریق، برپایی سوسیالیسم به دورانی مبهم و غیرقابل تعریف در آینده‌ای در مه و دودآلود منتقل می شود.