شیوه تولید و شیوه زندگی!

مقاله ی شماره ۱۹ / ۱۳۹۸(۲۶ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹) شیوه زندگی سرمایه داری، پندارها، پیوندهای اجتماعی، شیوه اندیشیدن، روانشناختی و ایدئولوژی ویژه ای می آفریند. مارکس می گوید که شیوه زندگی آن شیوه ای از زندگی است که زیر شرایط ویژه ای از شیوه تولیدی ریخت می …