صف مستقل طبقه ی کارگر در برابر پوپولیسمِ “چپ” و راست!
سیاست روشنگرانه- تبلیغی حزب طبقه کارگر ایران

مقاله شماره: ۳۲
در برابر نبرد طبقاتی از “بالا”، باید نبرد طبقاتی از “پایین” را به پیش برد که در مرکز آن نیز طرح “مالکیت” زحمتکشان و لایه های میهن دوست قرار دارد. “مالکیتِ” دمکراتیکِ عمومی خلق که تنها آن هنگام تحقق پذیر است که جایگزین دموکراتیک و ملی برای نسخه نئولیبرال امپریالیستی را مطرح ساخته و ضرورت تحقق بخشیدن به آن را برای زحمتکشان و دیگر لایه های میهن دوست تا درون اصلاح طلبان توضیح داده و قابل درک سازد.