درگیری خِرَدِ سرشار و احساس شاعرانه!
تضادی که برای محمد مجلسی حل نشد

مقاله ۲۶/۹۹۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲ آگوست ۲۰۲۰ در دفتر پنجمِ از  فصل نامهٔ شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، محمد مجلسی در زمستان ۱۳۶۰ به بررسی نقادانه ی دفتر شعرِ از میان ریگ‌ها و الماس ها/ ترانه های خوابگونه پرداخته است که زنده یاد احسان طبری آن را به طور عمده …