حزب توده ی ایران را چه پیش آمد؟
نگاهی به اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت هشتادسالگی حزب!

مقاله ۳۱/۱۴۰۰۲۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ هنگام بررسی چنین نوشته ای باید “نگفته ها” را در آن جست و جو کرد و نباید خود را با نوای نوازش گر “گفته شده ها” در خواب برد. نگفتن “نگفته ها” برای فراموشی نیست و این گونه هم نیست که نویسندگان از …