باز هم در باره ی شعار طرد ولایت فقیه!

مقاله ۳/۱۴۰۰۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ پیش گفتار برخی شعار براندازی را دلیل سرخوردگی تودها می دانند. آن ها می گویند که شعار براندازی، طبقه کارگر را از نبرد اصلی که او توانایی عینی و ذهنی انجام آن را دارد به دور می کند و آن را به بی …