علل تداوم سلطه ی نظام سرمایه داری باوجود ژرفش بحرانِ آن؟
وضع در ایران چگونه است؟

مقاله شماره: ۹۸ (۲۴/۰۱-۲۰۱۸)
عقب افتادگی فرهنگی، و مبارزه برای رهایی از بندهای مذهب ارتجاعی، بخش جدایی ناپذیر عقب افتادگی اقتصادی و مبارزه برای رهایی از سلطه نظام سرمایه داری وابسته است، عقب افتادگی ای که نیمی از مردم میهن ما را به انسان های درجه دو بدل ساخته است و می خواهد زنان را دوباره به آشپزخانه ها تبعید کند، و زحمتکشان وطبقه ی کارگر را به بردگان روزمزدی بدل سازد که به جای دستمزد عادلانه، حتی به جای دستمزد عقب افتاده ی ناعادلانه، زیر فشار و ضربه شلاق و زندان و مرگ به سلطه ی فرهنگی آن تن بدهند.