نگاهی به آقای خمینی با چشمان رفیق عمویی!

مقاله ۵۵/۹۹۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷ فوریه ۲۰۲۱ به تازه ای گزارشی به نام “صبر تلخ” از یادمانده های رفیق عمویی از دوران انقلاب و زندان در ۱۱۴۶ صفحه پخش شده است. این گفتگو در سال ۱۳۸۲ آغاز شده و در سال ۱۳۸۳ به پایان رسیده بود. این که چرا ما …