نگاه رفیق عمویی به رفیق کیا!

مقاله ۵۷/۹۹۸ اسفند ۱۳۹۹، ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست   رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمی (حافظ) می گویند روز مرگ، ابوریحان بیرونی از دختر خود خواست که یک همکار ریاضی دان را پیش خود آورد. هنگامی که ریاضی دان گام به …