برداشت مارکسیستی- توده ای از وحدت تئوری و پراتیک

مقاله شماره: ۱۰۹ (۰۶/۰۳-۲۰۱۸)
، دو معضل بهم پیوسته، «معضل» مضمون و شکل، در شرایط حاکم بر نبرد طبقاتی در جامعه حکفرماست.
آیا تحقق بخشیدن به مضمون و شکل دو معضل یک روند واحد را تشکیل می دهد؟ چه رابطه ای میان راهکار برای حل این دو معضل وجود دارد؟ باید دو راهکار جدا از هم و گام به گام را جستجو نمود؟ و یا می توان پذیرفت که راهکاری که معضل مضمون را برطرف می سازد، به یافتنِ شکل ضروری برای حل معضل شکل نیز دست خواهد یافت؟!
به سخنی دیگر، «معضل» مضمونی، نقش تعیین کننده در نبرد طبقاتی ایفا می کند و لذا برنامه برای حل آن، از اولویت و مبرمیت برخوردار است.