“فمینیسم طبقاتی” جایگزین “فمینیسم غیرطبقاتی”!

مقاله شماره: ۱۲ (۱۴/۰۴-۲۰۱۸) ( ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ )
ایدئولوژی مذهبی در هیچ دینی بدون زن ستیزی، قادر نیست جایگاه خدای گونه زن را در جامعه کمونیستی کهن نابود سازد که دوران قریب به دویست هزار سال برپا بوده است. زن ستیزی خشن و داعش گونه مذهب در همه ی ادیان به زن به عنوان برده، به عنوان “کالا” می نگرد و برای اقتصاد خود به آن نیاز دارد.