لنینیسم ، انطباق علمی، آگاهانه و خلاق و مبتنی بر یک اراده ی انقلابی بر اساس آموزه های مارکسیسم است.

مقاله شماره:۶۴ (۳۰ آبان ۱٣۹۷) (۲۱/۱۱-۲۰۱۸)
از رویکردها به تحولات اجتماعی نوعی دترمینیسم و تقدیرگرایی مشاهده می‌شود که ظاهراً با رویکردی شدیداً ماتریالیستی، در انتظار شکل گیری و تسلط مناسبات اجتماعی و اقتصادی در شکلی استاندارد در جوامع هستند تا به دنبال آن اندیشه سوسیالیسم را دنبال کنند. غافل از آنکه دینامیسم تحولات اجتماعی در قالبی شبیه سازی شده در جوامع مختلف رخ نمی دهند بلکه در چارچوب مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار در قالب پویایی سیستمی انجام می شود.