تاریخ، تاریخ اقتصاد سیاسی است! پی گفتار
غـار لاسکو

مقاله شماره: ۱۸
همه بر سر این امر که پیروزی روحانی‏، تغییری در شرایط حاکم بر کشور و مردم ایجاد نخواهد کرد‏، توافق دارند و می دانند که این امر ناشی از سلطه ی دیکتاتوری است. این سلطه، حفظ “اقتصاد سیاسی”ای را دنبال می کند که علت اصلی وجود شرایط حاکم است. آن را باید مطرح ساخت و به میان مردم برد.
اهمیت طرح “اقتصاد سیاسی” مرحله ی ملی- دموکراتیک انقلاب ایران در مبارزه با دیکتاتوری ولایی و هم نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی از موضع دیگری نیز ضروری است. ضرورت طرخ آن برای مبارزه با «بیگانگی از خود» در «آگاهی [کاذب] اجتماعی» حاکم شده در ایران تردید ناپذیر است.