«سوخت و ساز» میان انسان و طبیعت
مارکس و انگلس و محیط زیست

مقاله ی شماره ۶ / ۱۳۹۸ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۵ مه ۲۰۱۹ فاجعه ی سیل در  ایران در آغاز سال جاری به نبرد برای گذار از نظام سرمایه داری مبرمیتی خاص از این رو نیز داده است، زیرا شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی سرمایه داری در ایران به خطری …