وحدت مبارزه برای مالکیت عمومی- دمکراتیک و علیه استعمار- امپریالیسم

مقاله شماره: ۴۳ (۲۵/۰۷-۲۰۱۸)(۳ مرداد ۱٣۹۷ )
تایید نابخردانه خامنه ای بر دامن زدن به جنگ افروزی امپریالیسم در خلیج فارس از طریق تهدید به بستن راه صدور نفت، پیامد «دیپلوماسی ایدئولوژیک» ضد ملی ای است به سود سهم بیش تر برای غارتگرانی از قبیل «ثامن الجج» و خاندان و بیت حاکمان در ایرانِ جمهوری اسلامی و نه در دفاع از «منافع ملی» مردم میهن ما و تمامیت ارضی کشور.