بدون دورنما، مبارزه ی روز سرگردان است!
نگرانی خطر خارجی و امید به استحاله رژیم

مقاله شماره: ۱۰۷ (۲۵/۰۲-۲۰۱۸)
وظیفه ی نخست نیروهای ضد دیکتاتوری و خواهان توسعه ی اقتصادی- اجتماعی ایران هم اکنون اقدام مشترک برای تنظیم برنامه جایگزینی است. چنین برنامه ای وظیفه روز است، زیرا به نیاز لحظه در مبارزه ی توده ها نیز پاسخی مشخص می دهد و پرچم نبرد را برای آن چه که می خواهیم جایگزین ایرانِ جمهوری اسلامی و ”اقتصاد سیاسی اسلامی“ بکنیم، ارایه می دهد. جایگزین مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی برای کالای گندیده ی وارداتی نئولیبرال!