نتیجه گیری از مبارزات اعتصابی کارگران مجتمع شکر هفت تپه!
رابطه دیالکتیکی میان مبارزه خاص و عام در نبرد طبقاتی در مصر

مقاله شماره: ۹۵ (۱۴/۰۱-۲۰۱۸)
جمع بندی مداوم از مبارزه و حتی ازدستاوردهای کوچک آن و همچنین، بیرون کشیدن نتیجه گیری های عام برای شکل و مضمون چگونگی ادامه ی مبارزه و خواست های مشخص، اهرم پرتوانی است برای ایجاد شدن یک پارچگی فرهنگی- طبقاتی نزد طبقه کارگر و همچنین ایجادشدن و یک پارچه شدن احساس روحی وحدت ملی در کل جامعه، که همان مضمون “نبرد درسنگر” مورد نظر گرامشی را در برابر توطئه و خطر تجاوز خارجی و ارتجاع داخلی تشکیل می دهد.