«به چه دلیل پنتاگون ایران را یکی از بزرگ ترین دشمنان خود می  داند؟»
کلیت، حقیقت است! (هگل)

مقاله شماره: ۵۵ (۱۴/۰۹-۲۰۱۷)
مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با اقتصاد سیاسی امپریالیستی است که تنها از طریق تحقق بخشیدن به اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک ممکن می گردد که دیگر یک اقتصاد ملی نظام سرمایه دارانه همان قدر نیست که اقتصاد سیاسی سوسیالیستی هم نیست. برنامه ی جامع یک اقتصاد ملی است که در شرایط تفوق قدرت سرمایه مالی امپریالیستی تنها امکان را برای ایجاد ساختن شرایط و زیربنای رشد همه جانبه ی نیروهای مولده در ایران تشکیل می دهد. برنامه ای که باید هر کشور بر پایه شرایط مشخص و امکانات و محدودیت های مشخص کشورش تنظیم کند. موفقیت های نسبی تجربه ی در جریان و پایان نیافته در جمهوری خلق چین نمونه وار است.