رابطه میان مبارزه ی فرهنگی و طبقاتی

مقاله شماره:۶۳ (۲۵ آبان ۱٣۹۷)(۱۶/۱۱-۲۰۱۸)
وحدت مبارزه ی فرهنگی- طبقاتی توسط طبقه ی کارگر و دیگر لایه های زیر فشار و ستم در نظام سرمایه داری ایران به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است و اهرم پرتوانی را برای اتحاد و وحدت مبارزه زحمتکشان یدی و فکری، زنان، جوانان و دیگر لایه های میهن دوست تشکیل می دهد.