”هزارها درد بی درمانِ جنبشِ تحول اجتماعی“
رابطه ی مبارزه اتحادی با ”برنامه حداقل کارگری“

مقاله شماره: ۱۰۶ (۲۱/۰۲-۲۰۱۸)
یکی از مهم ترین مصوبه های ششمین کنگره ی حزب توده ایران در سال ١٣٩١، تاکید بر ضرورت ایحا «پیوند» میان مبارزه ی صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی- سوسیالیستی حزب طبقه کارگر ایران است. ژرفش روزانه نبرد طبقاتی در جامعه در تائید این ارزیابیِ پراهمیت و در نقطه مقابل ندیدن رابطه میان وظیفه ی اتحاد و برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران است. به جرنت می توان گفت که موفقیت مبارزه برای اتحاد نیروهای ضد دیکتاتوری، در گروی تفهیم سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران به این متحدان قرار دارد.