مضمون کلیت نبرد طبقاتی از “بالا”، پل دریافت وظایف روز!
اهداف سیاسیِ “خوانش جدید مارکس”!

مقاله شماره: ۶۴ (۱۶/۱۰-۲۰۱۷)
به طور مشخص دریافت مضمون متناسب دیالکتیک میان مبارزه ی دمکراتیک- اتحادی و طبقاتی- کارگری حزب توده ایران شناخت از نظر و هدف “جپ میانه” را تعلیق ناپذیر می سازد. “چپ میانه” می کوشد این دیالکتیک را از طریق مغشوش ساختن اسلوب بررسی مارکسیستی برای شناخت واقعیت نقض کند. این جریان می کوشد موضع انحرافی خود را در مطلق ساختن مبارزه ی دمکراتیک به توده ها و توده ای ها بباوراند و حل مساله ی “عدالت اجتماعی” را به آینده ی دور و مبهم حواله دهد. وظیفه ی ای که تنها توسط “راه توده” و دیگر جریان های انحرافی که خود را توده ای می نامند، دنبال نمی شود. آن هنگام که اندیشه ی مارکسیستی نیز “کلیت” را از مد نظر دور دارد، ناخواسته از امکان ارایه کارکرد متناسب برای مبارزه ی خلاق و خردمندانه و هشیارانه در شرایط تغییر یابنده ی حاکم دور می افتد.