مبارزه ی ایدئولوژیک علیه سلطه ایدئولوژی حاکم
استه تیک نبرد طبقاتی در ایران

مقاله شماره: ۱۰۱ (۵/۲-۲۰۱۸)
حزب توده ایران تنها نیرویی است که می تواند به حل «تضاد آشکار» کنونی در ایران کمک کند و حضور چپ انقلابی را به حضوری تعیین کننده برای پیشبرد نبرد طبقاتی بدل سازد. هیچ نیروی دیگری در شرایط کنونی در ایران قادر نیست با طرح برنامه جایگزین برای اقتصاد سیاسی حاکم که آن را علی خامنه ای “اسلامی” و “مقاومتی” می نامد، با طرح برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، «تضاد آشکار» کنونی را میان ادامه سیاست امپریالیستی و نیازهای مردمی و منافع ملی جامعه ایرانی به سود ترقی خواهی اجتماعی حل کند.