مضمون انقلاب در پیش تنها در خدمت گذار از دیکتاتوری است؟!
گذار انقلابی از دیکتاتوری با جهت گیری سوسیالیستی؟!

مقاله شماره: ۷ (۰۶/۰۴-۲۰۱۸)
مرحله ای بودن «تخریب» دیکتاتوری و سازماندهی «نوسازی» جامعه را نباید در برابر وحدت «مبارزه ی انقلابی» برای برپایی اتحادهای اجتماعی قرار داد و از آن به نفی عملی سیاست مستقل حزب طبقه کارگر نایل شد و از حزب مارکسیستی- لنینیستی یک جریان رفرمیستی و پوزیتویستی ساخت که جایش در حزب تازه ساخته ”چپ“ توسط رفقا و دوستان فدایی و دیگران است!