پادرزهرِ زهر “بد و بدتر”؟
«رفرم های بنیادین در جهت گذار به مرحلهء دموکراتیک»؟

مقاله شماره: ۵
مسکوت گذاشتن مبارزه ی طبقاتی، مبارزه علیه نظام سرمایه داری، به سخنی دیگر مبارزه ی کمونیستی، در نفی ارتباط دیالکتیکی میان مبارزه ی دموکراتیک و سیاسی- سوسیالیستی ریشه داشته و با این توهم همراه است که گویا سرنگونی دیکتاتوری یک روند انقلابی نیست. بلکه می توان آن را به تنهایی در اتحادهای اجتماعی و نهایتاً در “جبهه ضد دیکتاتوری” با لایه هایی تا درون حاکمیت تحقق بخشید، بدون آن که زمینه برپایی جبهه را از طریق تجهیز و سازمان دهی طبقه کارگر ایجاد شده باشد.