مرحله ی «بورژوا- دموکراتیک» انقلاب؟
تئوری مارکسیستی- لنینیستی درباره ی انقلاب اجتماعی

مقاله شماره: ۵۳ (۰۷/۰۹-۲۰۱۷)
درک جهانشمول بودن سطح نیروهای مولده را مارکس با بیان: «پیشرفته ترین سطح رشد نیروهای مولده پا قرص می کند» برمی شمرد. این سخن را همه ی متفکران می شناسند. همان طور که نظر دیگر مارکس را می شناسند که می گوید: «هیچ شیوه ی تولیدی تا هنگامی که امکان رشد دارد، از کار نمی افتد».

بدون درک رابطه دیالکتیکی و تاریخیِ این دو نقل قول، اندیشه به سرعت به مطلق گرایی پناه می برد و در انتظار پا قرص کردن پیشرفته ترن شیوه تولید و زمان گذار از نظام سرمایه داری از رمق افتاده در کشورش، به گفته لنین در «کوپه ی قطار به انتظار می نشیند»!