ویژگی خاص اقتصاد سیاسی ملی دمکراتیک و جبهه متحد خلق

مقاله ی شماره ۱۱ / ۱۳۹۸ ۷ تیر ۱٣۹٨ – ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹ یکی از ویژگی‌ها عمده در اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، ایجاد برش میان روبنا و زیربنا در نظام حاکم بر جامعه است که دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم را طی می کند. این برش …