دوران گذار و «پروژه ی چینی»

مقاله شماره ۲۹۲۸ آبان ۱۳۹۸– ۱۹ نوامبر تحولات توفانیِ اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین سران کشورهای امپریالیستی را به شدت نگران ساخته است. اتاق‌ها فکر کشورهای سرمایه داری با همه ی توان در جستجوی راه حلی برای تقلیل نگرانی خود می باشند. برای نمونه، امپریالیسم آلمان  زیر فشار آمریکا …