شکست دوباره نئولیبرالیسم اتحادیه اروپا در بریتانیا!

مقاله شماره ۳۴۷ دی ۱۳۹۸ -۲۸دسامبر۲۰۱۹ می گویند که پیروزی هزار پدر دارد ولی شکست پدرمرده است. حزب کارگر در انتخابات هفته گذشته ۵۹ کرسی از دست داد. این بزرگترین شکست از حزب پس از ۱۹۳۴ بود. هوادارن نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایران می کوشند که این شکست را شکست …