اقتصاد نئولیبرالی دولت و تجربه جهانی!
چه باید کرد؟

مقاله شماره: ۵۴ (۱۱/۰۹-۲۰۱۷)
در سطح جهان نئولیبرالیسم به آخرین تشنج ها پیش از مرگ دچار شده است. دیگر برهان های نئولیبرالیست ها برای مردم جذابیتی ندارد، دیگر قول های دروغین در بسته بندی های رنگارنگ خریدار ندارد. ولی دولت آقای روحانی بدون توجه به تجربه جهانی چهار نعل و یورتمه زنان بسوی پرتگاه نئولیبرالیسم می تازد.