پیوند مضمونی نبرد دمکراتیک و سوسیالیستی حربه ی لنین در انقلاب اکتبر!

مقاله ۴۰/۹۹۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۹ نوامبر ۲۰۲۰ آموزشی برای تغییرات انقلابی در پیش در ایران! مقاله ی نقش ویژه و متمایز لنین در انقلاب اکتبر که در توده‌ای ها بازانتشار یافت و رفیق رحمان حسن زاده آن را در اخبارروز انتشار داده است، از سویه های متعددی شایسته ی دقت …