انقلاب ملی- دموکراتیک، مضمون نبرد رهایی بخش کنونی در ایران!
برنامه حداقل کارگری – جمع بندی از بحث ها!

مقاله شماره: ۳۱
باید بر «چسبندگی گذشته» به قول رفیق طبری غلبه نمود. باید به نقش عنصر آگاه در دوران های غیرانقلابی برای گذار از “گیـر”ها، باید به اندیشه ی ایدئولوژیکی مستدلِ ماتریالیسم تاریخی و اسلوب دیالکتیکی ماتریالیستی باور و اطمینان داشت و برای آن ارزشی بیش از عنصر خود بخودی را پذیرفت.
دیالکتیک “تاریخی- ضروری” چنین حاکم می کند که در دوران های غلبه سلطه ارتجاع، جانفشانی و فداکاری یکی از شرط ها برای گذار از سختی هاست. نقش عنصر آگاه در این دیالکتیک، ضرورتی همانند ضرورت جانفشانی و فداکاری اوست.