وظایف مشخص نبرد طبقاتی در شرایط کنونی
جستجوی هدف استراتژیک در مرحله ی کنونی در احزاب کمونیستی و کارگری!

مقاله شماره: ۶
“مرحله”های نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی روندهای یکی بعد از دیگری را تشکیل نمی دهد. بلکه از بهم تنیدگیِ دیالکتیکی درونی برخودار است. موزِس سرشت روندگونه “مرحله”ها را همانجا چنین برجسته می سازد: «حزب کمونیست آلمان مداوم مورد تاکید قرار داده است که تغییرات ضد مونوپولی و سوسیالیستی، روند بهم تنیده ی انقلابی ای را در گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم تشکیل می دهد.»