نبرد طبقاتی؛ سراب یا تکانه پیشرفت!

۱۸/۹۹مقاله۹ خرداد ۱۳۹۹، ۲۹ مه ۲۰۲۰ پیش گفتار دانشمندان هوادار بورژوازی شب و روز از دگرگونی جهان پس از مارکس سخن می گویند و این دگرگونی را نشان شایسته ای برای کهنه بودن مارکسیسم می دانند. ان ها از یک پدیده درست “دگرگونی جهان” به برایند نادرست “پایان نبرد طبقاتی” …

ژرفش نبرد طبقاتی در ایران و وظایف ما

مقاله ی شماره ۲۰ / ۱۳۹۸(۳۰ شهریور ۱۳۹۸ – ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹) مقاله ی نظر گیرِ وحدت اندیشه و اسلوب تحلیلی حزب توده ی ایران درباره ی جمهوری اسلامی از بهمن ۵۷ تا کنون که در نویدنو انتشار و در توده‌ای ها بازانتشار یافت (https://tudehiha.org/fa/9699)، کوششیِ خلاق است برای نشان …