زنده باد هفت تپه قهرمان، پایتخت اعتصاب جهان!

مقاله ۲۸/۹۹۳۰ مرداد ۱۳۹۹، ۲۰ آگوست ۲۰۲۰ هفت تپه مثل هفت ستاره در آسمان طبقه کارگر می درخشد. تا لغو خصوصی سازی متحد و مانند تنی واحد جلو می‌رویم! نامه مردم به این خواست اعتصابی پس از شست روز نبرد سخت کارگران، چه پاسخی می دهد؟ «سونامی فریب الوقوع بیکاری …