نسل توده‌ای های «بیرونی» و برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران

مقاله شماره: ۴۷ (۲۴/۰۸-۲۰۱۸)(۲ شهریور ۱٣۹۷ )
از این روست که نباید سخن دشمن کارانه خود را هنگام کوچک‌ترین امکان به نمایش گذاشت و به عنوان مدال«دمکراسی»خواهی به سینه زد. این گرفتار شدن در ترفند دشمن است که ما تنها ظاهر حیله های آن را در تلویزیون و یا در تبلیغات دیگر دیده و دریافته ایم. توده‌ای ها جانبداران استوار و نه دشمن کار هستند.
بدون تردید رهبری کنونی حزب توده ایران توانسته است تداوم مبارزه ی حزب طبقه ی کارگر ایران را پس از دورانی طوفانی و خطرناک پس از یورش به حزب و پیروزی ضدانقلاب در کشورهای سوسیالیستی ممکن و تأمین نماید. دورانی که با اتخاذ تصمیم های عجولانه و بالاکشیدن های فله ای رفقایی که می بایستی در مهاجرت خود را بشناسند و جایگاه خود را در حزب توده ایران بیابند، با بغرنجی های مضاعف روبرو شد.