«با اتحاد عمل در راه بسیج مردم»
آموزش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه برای ایران؟

مقاله شماره: ۱۱
در چنین شرایط تاریخی است که مبارزه با تجاوزگری امپریالیسم به ارزشی ملی و دمکراتیک برای همه زحمتکشان و لایه های دیگر میهن دوست تبدیل و به اهرم دفاع از حق حاکمیت ملی و استقلال کشور بدل می گردد.

ارایه تعریف علمی از “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب و برنامه “اقتصاد ملی” مبتنی بر آن وظیفه روز و اهرم برّای مبارزه علیه «نمایش انتخاباتی» رژیم ولایی، ازجمله در مرحله پیش رو است! آن را به اهرم گذر از «کلیت نظام» بدل سازیم.