رشد نبرد طبقاتی و وظایف لحظه

مقاله شماره: ۲۷ (۲۷/۰۵-۲۰۱۸) ( ۶ خرداد ۱٣۹۷)
نبرد طبقاتی و ژرفش آن در سال های اخیر عمدتاً به طور ناخود آگاه و به طور عینی پیش می تازد. درحالی که ذهنیت راهبردی آگاهانه برای تجهیز مبارزه زحمتکشان یدی و فکری و لایه های خرده بوژوازی زحمتکش لنگ لنگان به دنبال آن می رود. تضاد میان سطح واقعیت عینی و عقب ماندگی ذهنی انقلابی درروند رهایی بخش کنونی انکارناپذیر و عنصر ایجاد شدن احساس خطری است که “چپ” با آن روبروست!