مردم ایران تنها بازنده جنگ میان دیوانگان!

مقاله شماره۳۶ ۱۵ دی ۱۳۹۸-۵ژانویه۲۰۲۰ یک بار دیگر امپریالیسم آمریکا دست به کشتار زد و و این بار سپهبد ایرانی و همتای عراقی او را در کشور عراق کشت. این کار نه تنها با قانون های خود آمریکا در تضاد است بلکه گامی دشمنانه و نشانه برتری جویانه آمریکا در پیوند …