وحدت با کی؟ برای چی؟

مقاله شماره: ۲۵ (۱۸/۰۵-۲۰۱۸) ( ۲۸ اردیبهشت ۱٣۹۷ )
رمز پیروزی و فراگیر شدن حزب پس از انقلاب چه بود؟
حزب توده ایران نه با سازش ایدیولوژیک و خیانت به منافع زحمتکشان به آن جایگاه والا رسیده بود. حزب توده ایران با پایبندی ایدیولوژیک و وفاداری به زحمتکشان موفق شد که دیگر طبقه ها و قشرهای اجتماعی جامعه را به درستی برنامه حداقل کارگری حزب قانع کند.
به سخنی دیگر حزب توده ایران برای فراگیر شدن خود به “راست” نرفت بلکه جامعه را به “چپ” کشاند.