image_pdfimage_print

تناقض میان شیوه تولید سرمایه داری و تمدن سوسیالیستی!
وحدت آزادی و عدالت اجتماعی!

مقاله شماره: ۸۲ (۰۲/۱۲-۲۰۱۷)
تفاوت برداشت حزب توده ایران با نظرات “چپ” رنگارنگ نام ایرانی و همچنین با جریان های انحرافی، ازجمله آن ها که خود را توده ای نیز قلمداد می کنند، تفاوت در برداشت ماتریالیستی از هستی امروز انسان نزد حزب توده ایران است که به معنای توجه به نبرد طبقاتی جاری در جامعه است. در حالی که برداشت ذهن گرایانه و مذهبی آن ها است در این موضع خلاصه می شود که درد و رنج امروز، پیش شرط ورود به “بهشت” است که گویا در آینده نصیب انسان صبور و گوش بفرمان خواهد شد.