وحدت تئوری و پراتیک در اندیشه ی مارکسیستی- توده ای (٢)
تبلور ماتریالیسم تاریخی در مصوبه ی ششمین کنگره ی حزب توده ایران

مقاله شماره: ۱۱۰ (۱۱/۰۲-۲۰۱۸)
کدام “اقتصاد سیاسی” در مرحله معین تاریخی در روند فرازمندی جامعه حکم فرماست و یا باید حکمفرما باشد، تا تعریف با واقعیت درانطباق باشد؟ تنها در این لحظه است که می توان به بیرون کشیدن رهنمود ضروری- تاریخی برای «پراتیک انقلابی» از شرایط حاکم پرداخت، تا به کمک آن به مثابه انسان ترقی خواه مهُر خواست و کارکرد خود را بر وقایع کوبید. انسان “تاریخ” هستی خود را این چنین می نویسد!