«شبح ها، سلاح به دست بپاخیزید!»
توده ای ها خلع سلاح نمی شوند!

مقاله شماره: ۱۰۴ (۱۴/۰۲-۲۰۱۸)
مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری و علیه اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم از وحدت برخوردار است! وحدت دیکتاتوری سردمداران نظام سرمایه داری و اقتصاد سیاسی امپریالیستی که آن را “اقتصاد اسلامی” و “اقتصاد مقاومتی” و “اسلام سیاسی” می نامند، در یک سو و وحدت متضاد دیالکتیکی آن، یعنی نبرد علیه دو قدرت داخلی و خارجی ارتجاعی در سوی دیگر!
از این تحلیل می توان تنها یک رهنمود علمی و واقع بینانه بیرون کشید. این رهنمود ارایه جایگزین ملی- دمکراتیک برای ساختار نظام انقلابی در ایران و اقتصاد سیاسی متناسب با آن است. تنها با ارایه چنین رهنمود و تفهیم آن برای توده ها است که مبارزه علیه خطر تجزیه ایران از یک خطر مبهم، از یک انتزاع توخالی و درک نشده، به پرچم نبردی فعال و جوشان و هشیارانه بدل می شود.