تا آن هنگام که .. «پرویزن روزگار در کار است»
سردرگمی رهبری حزب در«مدیریت» مارکسیستی وظایف مربوط به سه تضاد حاکم بر میهن ما

مقاله شماره: ۲۰ (۰۱/۰۵-۲۰۱۸) ( ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۷ )
باید فعالیت روشنگرانه- افشاگرانه ی حزب توده ایران را از گرداب تکرار و بی حرکتی خارج نمود. اینیک نیاز و ضرورت تاریخی است.
به این ضرورت زیبا و والای تاریخی تنها هنگامی دست خواهیم یافت و استه تیک گذار از رنگین کمان راتجربه خواهیم کرد که همه ی توده ای ها در هر کجا که قرار دارند، با هشیاری و درک احساس مسئولیت تاریخی خود به عمل مشترک بپردازند. باید اکنون حرکت کرد. فراموش نباید کرد که تاریخ آن هایی را که دیر می رسند، جریمه می کند!