اگر دل به بودن و ماندن کنار هم داریم!؟
گفتگو میان توده ای ها- وحدت نظری- سازمانی

مقاله شماره: ۲۳ (۱۲/۰۵-۲۰۱۸) (۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷)
اندیشیدن انتقادی انسانِ مسلح به منطق مارکسیستی، اندیشیدن برای تغییر شرایط است. قناعت به سکوت، پذیرش شرایط حاکم است. آن کس که می اندیشد تا تغییر دهد، به راه حل های ممکن دست می یابد. آن کس که سکوت می کند، از حرکت بازمی ماند، از وقایع و روند تاریخی عقب می ماند و از صحنه نبرد کنار زده می شود. طبری «معشوق» را در شعر زندان خود با همین نام که ذکر شد، در وسط جریان خروشان تاریخ می خواهد!