از کجا می آییم؟
به کجا باید برویم؟

مقاله شماره: ۲۴ (۱۴/۰۵-۲۰۱۸) ( ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ )
ما انسان های بی شناسنامه ای نیستیم. ما وارثان انقلابی گری حیدر عمو اقلی، اندیشمندی ارانی، شجاعت روزبه، درایت مهرگان و سیاستمداری کیانوری و فروتنی فیلسوف طبری هستیم. بگذارید همه ی درون- و برون حزبی ها در عمل نشان دهند که شایستگی بودن در این گردان را دارند.