وحـدت، ولی در چـه خـانـه ای؟!

مقاله شماره: ۳۰ (۰۹/۰۶-۲۰۱۸) ( ۲۰خرداد ۱٣۹۷)
نبود برخورد سیستمی متاسفانه در مواردی در طول بحث ها وجود دارد و به «سوزن دوزی بی انتها» می ماند و در تایید تز «تکثر نظرها» قرار می گیرد و آن را تغذیه می کند. «دمکراتیک» اعلام کردن «تکثر نظرها» (پوپر)، در این برداشت غیردیالکتیکی خلاصه می شود که جمع مکانیکی نظرها مورد توجه قرار می گیرد. به سخنی دیگر، برداشتی که جایگاه نظر خاص فرد را پیامد زاویه- جایگاه دید نگرنده ارزیابی نمی کند که در جمع دیالکتیکی آن ها، “کلیت” پدیده همه جانبه قابل درک می گردد، بلکه هر نظر را یک شخصیت تاریخی یکتای مجرد اعلام می کند و از این رو آن را “دمکراتیک” ارزیابی کرده و مانند پوپر «عین تبلور دمکراسی» می داند!