طبقه ی کارگر ایران نیرو و سوبژکت تاریخی تغییرات بنیادین در ایران!

مقاله ۲۹/۹۹۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ در ابرازنظری به مقاله ی انتشار یافته در اخبارروز با عنوان مناظره ی خودی ها با غیرخودی ها نشان داده شد که اندیشه ی حاکم در مقاله ی تکرار مصنوعی تاریخ در شرایط نوین، تلاشی است عبث و مخرّب،  که منبع اصلی مقاله …