دیالکتیک عین و ذهن یا “پدیدارشناسی” ایده آلیستی؟
پاسخی به رفیق عزیز ابی!  

مقاله شماره: ۱۵
در اندیشه مارکسیستی، رابطه عین و ذهن در ارتباط بی واسطه با پراتیک (اجتماعی) قرار دارد. بدین ترتیب “پدیدار شناسی” ماتریالیستی با اهرم “تجربه” (اجتماعی)، به شناخت کلیت که واقعیت است نایل می گردد.
درک رابطه دیالکتیکی میان تبدیل شدن عینیت به ذهنیت و ذهنیت به شناخت عینی از واقعیت، تنها با پذیرش مقدم بودن عینیت در پرسش نخست فلسفه ممکن است.